รายการสินค้า

โฆษณา

สมัครรับจดหมายข่าว

OpenPrestaShop on Facebook

นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท

 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน 

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต

ทาง www.cos-shop.com  จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน 

www.cos-shop.com  ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยว ข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

www.cos-shop.com  ตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.cos-shop.com  ได้ 3 ช่องทาง คือ


ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง

www.cos-shop.com และส่งมาได้ที่ บริษัท ซี.โอ.เอส. แอดวานซ์ จำกัด  เลขที่ 407  ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150   ที่อยู่ของ  www.cos-shop.com 


ช่องทางที่ 2    จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

E-mail address : cos-shop@hotmail.com ของ www.cos-shop.com  


ช่องทางที่ 3    ติดต่อผ่าน  www.cos-shop.com 

โดยสามารถระบุรายละเอียดด้านล่างนี้ โปรดคลิก ที่นี่


ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้  โดยติดต่อมายัง

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

แผนที่ ​: (http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=64&L=1)

Tel (+66) 0-2547-5960

Fax (+66) 0-2547-5973

(กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

E-mail : e-commerce@dbd.go.th

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

HomeHome

ตะกร้า  

ว่าง

User Online

User Online: 4
Today Accessed: 1573
Total Accessed: 926497
Your IP: 44.211.31.134
OpenPrestaShop on Facebook